2016-02-02

Gimmick雪糕店 @ Emack & Bolio's

Emack & Bolio's的相片 - 中環

喺中環食完非常滿意既素菜,當然要去搵甜品食先叫完美啦!
走左去呢間之前想試既雪糕店,終於唔算多人啦!
睇下佢有幾gimmick先。
 
Emack & Bolio's的相片 - 中環

有好多款cone俾你揀,其實睇落賣相好吸引,
但都估到會甜到糖尿果隻架啦!
 
Emack & Bolio's的相片 - 中環

仲有好多朱古力俾你揀添,
不過。。。睇黎脂肪含量唔少,
都係選擇放棄好了。
 
Emack & Bolio's的相片 - 中環

揀好左cone之後就揀雪糕,你可以揀多幾球都得,
不過都係果句,又要食又怕肥囉,一球算啦 (爆)。
 
Emack & Bolio's的相片 - 中環

朋友既coco pops cone + 薄荷朱古力,好大份量啊!
係咪驚人呢,食哂會幾肥? 唔知啊!但一定係肥架啦 (笑),
雪糕似係牙膏味 haha
 
Emack & Bolio's的相片 - 中環

我揀既rice krispies cone + 雲尼拿曲奇餅,
umm...我覺得自己揀錯左,我一向偏愛果味雪糕,
貪佢冇咁甜,點知...呢個甜到喊,除左甜味,
我只食到少少vanilia味,個cone旁邊既rice krispies,
甜到我想死啊!佢用溶左既棉花糖黏住啲米通,
甜到冇可能食得哂囉。
 
Emack & Bolio's的相片 - 中環

相反朋友呢杯就好好多,花生朱古力cone + 蜜桃雪糕,
果然我係愛果味雪糕,清好多冇咁黏口,冇咁過甜。
 
Emack & Bolio's的相片 - 中環

仲有coco pops cone + 芒果雪果,芒果味好假,
似雪芭質感,個cone又係甜到想死,
根本上我地4個人都係食唔哂個cone,
這些機會食一次好夠啦!
 

♥ Thanks for reading    
   Find me for more update :

 
♥ Blogspot  ♥   She Blog ♥ Beauty Exchange  
 theZtyle ♥ Qooza Beauty ♥  Youtube Channel♥ 
♥ Fan Page  ♥ Facebook ♥ Instagram ♥
 
       

沒有留言:

發佈留言